Studiegids

Basis Vrouwencoach Opleiding 

Inhoud opleiding 

 
Niveau van de opleiding 
 
De opleiding wordt gegeven op HBO niveau. 

Doel van de opleiding 
 
Studenten worden breed opgeleid. Studenten krijgen de kans hun bestaande expertise te combineren met coaching.  
De richt zich op het coachen van volwassenen. Afhankelijk van hun eigen achtergrond moeten de studenten aan het einde van de opleiding coaching kunnen inzetten in hun huidige werk of in staat zijn om een zelfstandige coachpraktijk te starten. 

Werkwijze van de opleiding 
 
De opleiding duurt 6 maanden. Iedere 14 dagen wordt er een lesdag aangeboden. In totaal zijn er 12 lesdagen. De opleiding start met 2 dagen en eindigt met 2 dagen. Daarnaast oefenen de studenten op eigen tempo met het geven van coachsessies.  

Tijdens de opleiding houden de studenten een reflectieverslag bij. Hierin beschrijven zij de opdrachten, het coachtraject en de reflectie op eigen leerproces. Zij krijgen daar feedback op door de docent bij de tussentijdse evaluatie. Ook nemen zij video opname mee van een coachgesprek met een cliënt naar keuze. Hierop krijgen zij feedback van medestudenten en docent. 

Leerdoelen Opleiding 

Persoonlijke ontwikkeling 

 • Kan de cursist valkuilen en talenten inzichtelijk maken van zichzelf en anderen 
 • Beschrijft de cursist de eigen leerdoelen en reflecteert hierop en groeit in eigen leerdoelen. 
 • Ontwikkelt de cursist een eigen visie op coaching en handelt naar zijn waarden 
 • Kan de cursist kritisch reflecteren op eigen handelen  
 • Kan de cursist op constructieve wijze feedback geven en ontvangen 
   

Coachvaardigheden 

 • Kan de cursist adequaat actief luisteren en past daarbij (non)-verbale communicatie manier toe 
 • Kan de cursist rapport en metacommunicatie toepassen en een coachee op zijn gemak stellen 
 • Kan de cursist de principes van LSD (luisteren, samenvatten, doorvragen) en OEN (open en nieuwsgierig) adequaat toepassen 
 • Kent de cursist verschillende soorten vragen en kan deze onderscheiden  
 • Stelt de cursist adequate vragen en kan hierbij hulpvraag goed inzichtelijk maken 
 • Heeft de cursist kennis over het coachmodel en kan deze toepassen 
 • Kan cursist een coachtraject op adequate wijze uitvoeren van intake, het opstellen van een coachplan tot evaluatie en afsluiting  

Psychopathologie 

 • Heeft de cursist kennis van postpartum depressie en kan depressieve klachten herkennen, coachen en/of doorverwijzen 
 • Heeft kennis van parentale burn-out en kan burn-out klachten herkennen, coachen en/of doorverwijzen 
 • Heeft kennis van ongewenste kinderloosheid en rouw kan rouw herkennen, coachen en/of doorverwijzen 
 • Heeft kennis van ptss en bevallingstrauma kan trauma gerelateerde klachten herkennen, coachen en/of doorverwijzen 

Coachtechnieken 

 • Kent de cursist de basisprincipes van oplossingsgerichte therapie en kan de cursist enkele werkvormen inzetten. 
 • Kent de cursist de basisprincipes van cognitieve gedragstherapie en kan de cursist enkele werkvormen inzetten. 
 • Kent de cursist de basisprincipes van geweldloze communicatie en kan de cursist enkele werkvormen inzetten. 
 • Kent de cursist de basisprincipes van zelfcompassie en kan de cursist een enkele werkvormen inzetten. 
 • Kent de cursist de basisprincipes van ACT en kan de cursist een veelvoud aan werkvormen inzetten. 
 • Kent de cursisten een aantal lichaamsgerichte oefeningen en kan deze inzetten. 
 • Kent de cursisten een aantal systemische oefeningen en kan deze inzetten. 

Doelgroep 
 
Vrouwen en zorgverleners die werken met de doelgroep (vrouwen met een kinderwens, zwangeren of moeders) en die willen leren hoe deze vrouwen te coachen en begeleiden. Deze coaching kan zowel preventief zijn als bij lichte tot milde psychosociale klachten.  
 
Aanvangsniveau 

Je moet kunnen werken en studeren op HBO niveau Twijfel je of je dit aan kan? Neem dan contact met ons op. Er is geen verplichting wat betreft vooropleiding.  
Het kunnen motiveren en aantonen van affiniteit en ervaring met de doelgroep of persoonlijke ervaring is wel verplicht. 

Vrijstellingen beleid 

Er is zijn geen vrijstellingen mogelijk in deze opleiding. 

Studiebelasting 
 

Studiebelastingsuren Uren Vrouwencoachopleiding Totaal 
Contacturen 6 per bijeenkomst 
 
6×12 (eens per 2 weken) 72 
Huiswerkopdrachten, zelfstudie, verslagen, zelfreflectie en toetsing 
Intervisie 3 uur per 2 weken
2 per week 2×26=104 45 
Sessies met oefencliënten incl. voorbereiding en verwerking. 2 per week 2×26=52 52 
Overig (organisatie en planning) 1 per week 1=26=26 26 
Totaal 20 weken  8 uur per week 172 

Studiemateriaal 

Tijdens de opleiding krijg je hand-outs en een reader mee, deze dienen als basis voor de opleiding.  

Er zijn geen verplichte studiematerialen. Aanbevolen wordt om het boek Time-to-Act aan te schaffen. Ook krijgen de studenten een literatuurlijst en adviseren wij de boeken daarvan te lezen voor meer achtergrondkennis. Dit is echter niet verplicht 

Kwalificatie 

Na de opleiding krijg je een certificaat van de basis vrouwencoachopleiding en kun je als basis vrouwencoach aan de slag om coaching binnen je huidige werkzaamheden toe te passen. Ook kan je zelfstandig aan de slag met coaching. De opleiding leidt niet op tot een erkende kwalificatie, het beroep coach is geen beschermd beroep. Om lid te kunnen worden van een beroepsvereniging is een hbo mensgerichte beroepsopleiding of psychosociale basiskennis noodzakelijk. 

Toetsing Coachtraject 

Zoek een coachee uit je netwerk, dit kan een huidige cliënt van je zijn, maar ook iemand uit je familie of kennissen kring. Het is belangrijk dat deze persoon een hulpvraag heeft. Het kan van alles zijn als iemand maar een situatie, bepaald gedrag, gedachtes of gevoelens wil veranderen. 

Je gaat deze coachee gedurende de opleiding coachen. Je start met een intake gesprek. Vervolgens ga je een coachplan opstellen en voer je coachgesprekken waarbij je de verschillende coachtechnieken toepast. Het traject moet bestaan uit minstens 4 coachgesprekken. 
 

Aan het einde van de opleiding moet je minimaal 2 coachees (mogen dus ook meer) gecoacht hebben en minstens 10 gesprekken hebben gevoerd. 

Toetsing  
 
Video examen 50% 
Het opnemen van een coachsessie op een locatie naar keuze met een zelf gekozen cliënt. De student neemt de sessie op en schrijft vervolgens een reflectieverslag volgens de examenrichtlijnen. De cliënt vult een beoordelingsformulier in. Het examen wordt vervolgens door de docent beoordeeld. 
 
Reflectie verslag 35% 
Van alle gesprekken die je voert met een coachee houdt je een reflectieverslag bij. Deze dient als input voor de intervisie. Aan het eind lever je een eind reflectie in ter beoordeling. Daarin dienen de volgende punten te staan: 
– Je kwaliteiten en valkuilen 
– Je leerdoelen SMART beschreven 
– Je waarden en visie als coach 
– Reflectie op je leerdoelen 
 

Kennistoets 15% 

Kennistoets over de theorie van de psychopathologie bestaande uit 20 meerkeuze vragen. Bij 70% correcte antwoorden ben je voor deze toets geslaagd.  
 
Alle toetsen moeten met tenminste een voldoende (5,5) worden behaald.  

 
Herkansingen 

Herkansing van de kennistoets kan op één van de lesdagen plaatsvinden. Deze kan 1 x herkanst worden (zonder bijkomende kosten).  Herkansing van het reflectieverslag en video examen kan ook beiden 1x.  
 

Planning: 

Start coachtraject  
 
Na lesdag 4 
Inleveren eerste  video (15 min.) Voor (online) of tijdens (usb stick) op lesdag 7 
Tussentijdse evaluatie en video feedback moment Lesdag 7 
Inleveren toetsingsvideo (30 min.) Inleveren uiterlijk op lesdag 10 
Reflectieverslag Inleveren uiterlijk op lesdag 10 

Literatuurlijst 

Verplicht: 

Basisboek ACT/ Time to ACT: Gijs Jansen/ Tim Batink 

Coachende gespreksvoering: Wim Donders 
 
 
 
Evaluaties cursus en docenten 

De kwaliteit van onze opleiding is voor ons erg belangrijk. Daarom vragen wij de cursisten regelmatig een cursus- docentevaluatie vragenlijst in te vullen. Ook andere feedback, mondeling of per mail/ telefoon nemen wij uiterst serieus en wordt door ons grondig verwerkt. 

Studiebegeleiding 

Vragen kunnen via de mail worden gesteld aan Laura Henny (hoofddocent) via info@devrouwencoach.nl, via de app, of telefonische via 0651038258. De app en telefoon worden binnen 24 uur beantwoord. De mail binnen 3- 5 werkdagen. Verslagen en vragen over oefeningen kunnen tussentijds gesteld worden via de mail. 

Voor extra coaching en begeleiding is Viola van der Linden beschikbaar, voor optionele leertherapie is Evelien Altena verbonden aan de opleiding. 

Aanwezigheid 

Je moet minimaal 10 van de 12 lesdagen aanwezig zijn om het certificaat te kunnen behalen. Bij afwezigheid dienen de opdrachten en oefeningen gemaakt te worden en ter beoordeling gestuurd worden die gemist zijn tijdens de lesdag. Bij meer dan 1 dag afwezigheid wordt overlegd hoe goed in te halen. 

Planning en huiswerk opdrachten 
 

Lesdag Voorbereiding Huiswerk 
1: 2 februari 
Persoonlijke ontwikkeling/ Geweldloze communicatie 
Leerwensen 
Geweldloze communicatie boek: filmpjes 
Startreflectieverslag: Wie ben jij als coach/ missie en doelen opstellen Opstellen startdocument reflectieverslag 
2: 3 februari Geweldloze communicatie/ leerdoelen opstellen  Intervisie: Oefenen empathisch luisteren, geweldloze communicatie/ oefenen coachopstelling droom/ doelen/ hulpbronnen/ hindernissen 
3: 23 februari Coaching en gespreksvoering Reader coachen en oplossingsgerichte therapie 
Of Wim Donders Coachende Gespreksvoering 
-Reflectieverslag 
-Zoeken personen voor coachtraject 
-Intervisie: Oefenen met gespreksvaardigheden: Schaalvragen en Wondervraag  
4: 8 maart 
Coaching, 
CGT en ACT 
Eigen casus voor ACT meenemen: welke persoonlijk onderwerp worstel jij mee? Invullen: Werkblad Worsteling Eigen Casus Lezen Reader ACT Lezen Time to ACT : hoofdstuk 1 t/m 4 (of een ander ACT boek Creatieve Hopeloosheid, Acceptatie en Defusie) -Regelboekje bijhouden – Starten coachtraject intake – Intervisie: Oefenen intake, bespreken intake, oefenen met 5- G schema en ACT onderdelen uit de les. 
5: 22 maart 
Parentale burn out en ACT 
Lezen reader parentale Burn-out 
Lezen Time to ACT: hoofdstuk 5 t/m 8 (Of een ander act boek, Het zelf als context, Hier – en nu, waarden en toegewijd handelen) 
Zelfcompassie: boek of werkboek van Kristin Neff en/of filmpjes van Kristin Neff  
-Mindfulness oefeningen bodyscan, registreer je omgeving en ademhaling thuis oefenen 
-Actieplan zelf uitwerken voor je Eigen worsteling 
– Energiebalans, zorg voor zelf en ander: uitwerken voor jezelf 
– Intervisie: Oefenen ACT onderdelen van de les, casus bespreken, stappenplan doelen of actieplan voor coachee invullen/ bespreken  Vervolggesprek(ken) coachtraject 
Reflectieverslag 
6: 12 april 
Postpartum depressie 
Lezen Reader postpartum depressie/ boek Anne Marleen, postpartum depressie of boek Heb je mij gezien Saskia Assenbroek 
Mogelijke vragen leerwensen voor de lesdag mailen naar: Saskia Assenbroek info@coachmetaandacht.nl  
-Meebrengen: mogelijke casussen uit eigen praktijk/ ervaring met postpartum depressie  -Vervolggesprek(ken) coachtraject 
Reflectieverslag  -Intervisie: Oefenen met werkvormen ppd uit les, Casussen bespreken, eigen leerproces bespreken: waar loop je tegenaan in de opleiding? In het oefenen? Daarin elkaar coachen 
7: 19 april 
ACT, Positieve psychologie en feedback filmpjes 
Coachgesprek filmpje meenemen 5-10 min. Voor tussentijdse evaluatie  Reflectieverslagen tussentijdse korte feedback moment mogelijk neem je verslag daarvoor graag op papier mee. 
 
Lezen Reader positieve psychologie  
-Vervolggesprek(ken) coachtraject 
Reflectieverslag 
 
– Intervisie: Oefenen werkvormen rondom ACT, positieve psychologie uit de les 
8: 17 mei 
Rouw en ongewenste kinderloosheid  
Lezen Rouw en ongewenste kinderloosheid Optioneel: boek: Simone Sinjorgo: Onvervulde kinderwens Vragen en leerwensen graag uiterlijk 1 week voor aanvang mailen naar Simone Sinjorgo simone@praktijkdiamant.nl Vervolggesprek(ken) coachtraject Vanaf lesdag 9 t/m uiterlijk lesdag 10 mag je dit inleveren.  – Intervisie: Oefenen werkvormen rondom rouw uit les, Casussen bespreken, eigen leerproces bespreken: waar loop je tegenaan in de opleiding? In het oefenen? Daarin elkaar coachen 
9: 31 mei Bevallingstrauma en posttraumatische groei 
Kennistoets 
Aparte Reader PTSS bij bevallingstrauma 
En lezen reader bevallingstrauma en burn-out  
 Kennistoets  
– Intervisie: Oefenen werkvormen rondom trauma uit les, Casussen bespreken, eigen leerproces bespreken: waar loop je tegenaan in de opleiding? In het oefenen? Daarin elkaar coachen 
10: 14 juni  
Rouw en ongewenste kinderloosheid 
Inleveren eindfilmpje 15 min.  
Reflectie verslag en formulieren inleveren (3 formulieren) Eigen Cassussen rouw en ongewenste kinderloosheid mee  
– Intervisie: Oefenen werkvormen rondom rouw uit les, Casussen bespreken, eigen leerproces bespreken: waar loop je tegenaan in de opleiding? In het oefenen? Daarin elkaar coachen  
11: 5 juli 
Relaties   
Boek: EFT: werkboek of ander EFT boek. Filmpjes over EFT: Sue Johnson Of doornemen In love while parenting app    
12: 6 juli 
Oefenen met werkvormen 
Ruimte voor vragen  Certificaat Afsluiting 
Welke onderwerpen wil jij nog dat er aan de orde komen? Deze mag je mailen aan info@devrouwencoach.nl